Program Maluch+ 2021

Wartość dofinansowania: 24 000,00

Całkowita wartość zadania: 315 000,00

Opis:

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,, Maluch+”

realizowany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

-Moduł 4- dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki